انگشت نگاری در اخذ ویزا

یکی از متداول ترین شیو‌ه‌های مشخص شدن هویت یک شخص [...]